Algemene voorwaarden Venneman ComV.

 

Art. 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, orderbevestigingen, aanbiedingen, bestellingen, leveringsnota’s, facturen en overeenkomsten en alle eventueel daaruit voortspruitende leveringen, dienstverlening en aannemingswerken van welke aard dan ook tenzij uitdrukkelijk schriftelijk vermeld of overeengekomen.

Art. 2. De klant erkend kennis te hebben genomen van de tekst van deze voorwaarden.

Art. 3. Elke offerte is 30 dagen geldig. Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Offertes worden vrijblijvend opgemaakt en zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van materiaal en diensten.

Indien deze waarden substantiële waardestijgingen ondergaan onafhankelijk van de wil van de ComV Venneman, behoudt deze het recht voor om de prijzen op evenredige wijze aan te passen. In afwijking van art. 1793 B.W. kunnen meerwerken met alle middelen rechtens worden bewezen.
 

Art. 4. Elke factuur is, behoudens vermelding van een vervaldag, contant betaalbaar in Erps-Kwerps.

Laattijdige betalingen brengen van rechtswegen en zonder ingebrekestelling een verhoging van 15% forfaitaire vergoeding op de nettoprijs (met een minimum van 50 euro) als schadevergoeding met zich mee, evenals interesten op de nettoprijs aan 12%.

 
Art. 5. De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding, behalve voor gedane kosten worden beëindigd in geval van onmogelijkheid tot uitvoering. Zij zal ook worden geschorst in geval van ernstige moeilijkheden ten gevolge van overmacht of vreemde oorzaak. Gevallen van overmacht, stakingen of overige problemen bij leveranciers, vervoerders of posterijen schorsen de uitvoering van de overeenkomst.

Art. 6. De leverings- en uitvoeringstermijn vermeld op offertes zijn informatief. Niet onredelijke vertragingen kunnen nooit leiden tot de ontbinding van de overeenkomst, noch tot enige schadevergoeding jegens de Com V Venneman.

Art. 7. De Com V. Venneman en haar vertegenwoordigers of werknemers moeten tijdens de werken vrij kunnen beschikken over de elektriciteit en water van de opdrachtgever.

Art. 8. Zichtbare gebreken moeten op het ogenblik van de levering worden meegedeeld. Alle klachten hieromtrent moeten ze snel mogelijk en uiterlijk  8 dagen na levering aan de ComV Venneman worden ter kennis gebracht.

Art. 9. Verborgen gebreken die niet vallen onder de specifieke wettelijke waarborgen voorzien in art. 1792 B.W. dienen uiterlijk binnen het jaar gemeld worden. De ComV Venneman kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gebreken van grondstoffen, materialen en producten opgelegd of aangebracht door de opdrachtgever in weerwil van het schriftelijk voorbehoud van de ComV Venneman.

Art. 10. Aan de opdrachtgever geleverde of geplaatste goederen blijven eigendom van de Com V Venneman, totdat de door de opdrachtgever verschuldigde bedrag geheel zijn voldaan. Deze goederen mogen slechts worden doorverkocht, in pand gegeven of aangewend als zekerheid in de ruimste zin met de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Com V Venneman. Dit eigendomsvoorbehoud is een integraal deel van het contract zonder de welke de Com V Venneman zich niet zou hebben verbonden.

Niettegenstaande het voorafgaande, zullen de risico’s van het verlies, diefstal, beschadiging of de vernietiging van het verkochte goed integraal door de opdrachtgever worden gedragen vanaf het moment van levering.

Art. 11. Ingeval van klachten of betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd en is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.


Art. 12. De nietigheid van een artikel van deze algemene voorwaarde heeft niet tot gevolg dat de overige artikels als geheel nietig zijn. De overige artikels blijven gelding hebben.